Pokyny pro autory

Rukopisy zasílejte na emailovou adresu redakce@joinme-muni.cz v textovém formátu Word (formát DOC). Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou je maximálně 25 normostran. Rukopisy musí zahrnovat afiliaci autora, anglický abstrakt, klíčová slova v angličtině a češtině a bibliografii.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů. Stylistické a jiné úpravy má autor možnost zhodnotit při korektuře. Autoři rukopisů nemohou být anonymní. S rukopisem, který redakci nabízejí, dávají k dispozici i svou adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Struktura příspěvku

 • 1. Titul článku v češtině
 • 2. Jméno autora
 • 3. Abstrakt v češtině a angličtině
 • 4. 4–6 klíčových slov v češtině a angličtině
 • 5. Stať (členěná do podkapitol)
 • 6. Kontakt na autora (jméno, institucionální adresa, email)
 • 7. Bibliografie

Pokud autoři chtějí uvést poděkování či informace o grantu, díky kterému studie vznikla, mohou tak učinit v poznámce uvedené na konci článku.

Pravidla citování

Základem formální úpravy citací je norma ČSN ISO 690.

Příklady:

Monografie:

Paul, Christiane. Digital Art. New York – London: Thames & Hudson, 2015.

Kapitola v kolektivní monografii:

Wardrip-Fruin, Noah. Digital Media Archaeology: Interpreting Computational Processes. In Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications. Huhtamo, Erki - Parikka, Jussi (eds.). Berkeley: University of California Press, 2011

Článek v časopisu:

Magid, Václav. Konstruovaná situace a její okamžik v čase. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 2, č. 4–5, 2008.

Archivní pramen:

Je třeba pokud možno uvést: místo uložení (název archivu), název fondu, příp. jeho části, signaturu, karton, inventární číslo, typ dokumentu, dataci, případně adresáta a původce.

Elektronický zdroj:

Cramer, Florian - Gabriel, Ulrike. Software Art. [online] 2001 [cit. 9.ledna 2017 ]. Dostupné z <http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html>.

Další informace

 • - Odkazy uvádíme formou poznámek pod čarou na téže straně.
 • - Citáty se uvádí v kurzívě a v uvozovkách dole a nahoře.
 • - Máme-li dva nebo tři autory, oddělujeme jejich jména pomlčkou, je-li více autorů, další vynecháme a za poslední jméno připojíme „et al.“
 • - Názvy děl a publikací uvádíme v kurzívě.

Obrazové přílohy:

Přílohy označujeme: Obr. 1, Tab. 1, Fig. 1...

Obrazové přílohy se vždy uvádějí přímo na jejich pozici v textu a také v přiloženém souboru (JPG, TIFF, GIF apod.) v tiskové kvalitě.