Poslání časopisu

Journal of Interactive Media (JOINME) je recenzovaný, veřejně přístupný online časopis, který se zaměřuje na soustavné rozvíjení interdisciplinární debaty o roli digitálních médií v současné kultuře, přiblížení nových trendů jejich analýzy a prezentaci komplexních výzkumů digitálních objektů, procesů i praxí.

Funguje jako platforma, která reflektuje proměny uměleckých strategií a širokého souboru mediálních forem pod vlivem nástupu digitálních médií. Neuvažuje však o digitálních médiích v protikladu ke starším mediálním formám, ale naopak zkoumá také jejich styčné body a vzájemné inspirace.

Odborné studie publikované v časopisu JOINME využívají široký soubor metod, které vycházejí z oblasti filozofie, počítačové vědy, science and technology studies, mediálních studií, teorie umění, softwarových studií, archeologie médií, sociologie a dalších vědních disciplín.

Časopis JOINME pravidelně přináší vědecké studie, reportáže, rozhovory, překlady a recenze odborných publikací. Podílí se na organizaci vědeckých konferencí a přednášek, které korespondují s případným tematickým zaměřením konkrétního čísla.

Redakce

Výkonná redakce

 • Jana Horáková
 • Adam Franc
 • Radek Návrat
 • Alina Matějová
 • Martina Ivičič
 • Monika Szűcsová

Redakční rada

 • Barbara Büscher (Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“, Lipsko, Spolková republika Německo)
 • Jozef Kelemen (Slezská univerzita, Opava, Česká republika)
 • Katarína Rusnáková (Akadémia umenia, Banská Bystrica, Slovenská republika)
 • Martin Flašar (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
 • Denisa Kera (National University of Singapour, Singapur)
 • Dušan Barok (University of Amsterdam, Amsterdam)
 • Tomáš Staudek (Vysoké učení technické, Brno)

Publikační etika

Povinnosti redaktora

Všechny odborné studie uveřejněné v tomto časopise prošly recenzním řízením (peer-review). Recenzní řízení probíhá ve dvou fázích, jejichž součástí je úvodní posouzení redaktorem a následující anonymní hodnocení kvality textu ve formě recenzního posudku od dvou anonymních recenzentů.

Rozhodnutí o publikaci rukopisu

O publikaci rukopisu rozhoduje redaktor časopisu Journal of Interactive Media v souladu s politikou redakční rady časopisu a také v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k plagiátorství, urážce na cti a porušení autorských práv. Redaktor může své rozhodnutí konzultovat s ostatními redaktory nebo recenzenty.

Spravedlivé posouzení

Přijetí či odmítnutí článku je založeno na důležitosti, originalitě a srozumitelnosti textu nebo jeho relevanci pro stanovené téma konkrétního čísla. Rozhodnutí o publikaci či odmítnutí článku nesmí být podmíněno rasou, pohlavím, etnickou příslušností, sexuální orientací, občanstvím, politickou příslušností nebo náboženským vyznáním autora.

Mlčenlivost

Redaktor ani žádný jiný člen redakce nemůže poskytovat jakékoli informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, dalším redakčním poradcům a vydavateli.

Ochrana autorského práva

Každý redaktor je povinen identifikovat a neprodleně nahlásit porušení autorských práv ve vztahu k posuzovanému rukopisu. Využívá nástroje pro detekci plagiarismu (software). Redaktor také brání autorská práva autora tím, že bude požadovat stažení plagiátu jeho článku z jiného webu.

Porušení publikační etiky

V případě morálního pochybení, pochybnosti o autorství nebo podezření z porušení autorských práv, se redaktor řídí postupy, které byly navrženy Výborem pro publikařní etiku (COPE) (http://publicationethics.org/resources/flowcharts), aby dokázal správně posoudit a vyřešit tyto situace.

Střet zájmů

Jestliže dojde k situaci, která vyžaduje stažení publikovaného článku z důvodů plagiátorství, zjištění nespolehlivosti získaných výsledků, neoprávněného využití výsledků výzkumu publikovaných v jiném zdroji nebo porušení etických pravidel výzkumu, redaktor se řídí Pravidly pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE). Tato pravidla následuje také při rozhodování o zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku nebo zveřejnění oprav článku, který byl vydán v časopise Journal of Interactive Media.

Povinností redaktora je odhalit konkurenční zájmy mezi autory nebo je zpětně publikovat. Vybírat recenzenty, kteří nejsou v konkurečním vztahu s autorem článků a nesledují svým recenzním posudkem vlastní osobní zájmy. Redaktor respektuje požadavek autora, který nechce, aby jeho příspěvek recenzovala konkrétní osoba, když svůj požadavek vhodným způsobem zdůvodní.

Redaktor nesmí využít informace, které jsou obsaženy v nepublikovaném rukopisu, pokud nezíská písemný souhlas autora článku. Dále tyto informace nesmí žádným způsobem šířit a poskytovat dalším osobám. Redaktor je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrnost osobních informací, které jsou součástí nepublikovaného rukopisu.

Pokud se redaktor domnívá, že by mohlo dojít k jakémukoli střetu zájmů, ať už vlivem konkurenčních vztahů, osobních vztahů, vztahů založených na spolupráci nebo si je vědom jiného vztahu s autorem, společností či institucí spjatých s danou studií, požádá jiného redaktora o napsání recenze a posouzení rukopisu. Veškeré rozhodovací procesy redakce nemohou být žádným způsobem ovlivněny komerčními zájmy.

Povinnosti recenzentů

Podíl na redakčním rozhodování

Recenzní řízení napomáhá redaktorovi v redakčním rozhodování. Komunikace s autorem může přispět ke zkvalitnění rukopisu.

Způsobilost

Recenzent, který není přesvědčen o tom, že je dostatečně kvalifikovaný, aby mohl zhodnotit výzkum, kterým se daná studie zabývá, musí tuto skutečnost neprodleně sdělit redaktorovi. Pokud si je recenzent jistý, že nestihne vyhotovit recenzní posudek ve stanoveném termínu, informuje o této skutečnosti redaktora, aby mohl být kontaktován jiný recenzent.

Komunikace s redaktorem

Recenzent musí zajistit, aby zprávy pro redaktora a zprávy pro autora měly konzistentní charakter. Recenzent reaguje na dotazy redaktora a dodržuje zadané termíny. Tajné komentáře pro redaktora by neměly být místem pro urážky recenzovaného autora nebo falešná obvinění.

Mlčenlivost

Recenzent nemůže poskytovat jakékoli informace o hodnoceném rukopisu dalším osobám. Všechny informace spjaté s rukopisem jsou považovány za přísně důvěrné. Recenzent nesmí zahrnovat nikoho dalšího do hodnocení rukopisu.

Objektivita

Hodnocení rukopisu musí být založeno na kvalitách textu, nikoliv na intelektuálních předsudcích, osobních, finačních, politických a dalších zájmech. Osobní kritika autora je nepřípustná. Recenzent poskytuje autorovi konstruktivní zpětnou vazbu, předkládá důkazy ke svým tvrzením, identifikuje chybné informace nebo informuje autora o tom, že tento typ výzkumu již byl proveden v minulosti. Nepřepisuje preferovaný styl autora, avšak může svými úpravami či návrhy přispět ke srozumitelnosti a přiblížení myšlenek uvedených v textu. Nehodnotí osoby zmíněné v textu, zdržuje se negativních komentářů či urážek.

Uvádění zdrojů

Recenzent je povinen doplnit relevantní zdroje, které nebyly citovány v posuzovaném textu. Upozornění recenzenta, které informuje o tom, že určité argumenty, myšlenky nebo pozorování se již objevily v jiném zdroji, musí být doplněno citací příslušného zdroje. Pokud recenzent nachází jakoukoliv podobnost mezi mezi daty publikovanými v recenzovaném rukopisu a daty, která jsou zveřejněna v jiném textu , musí o této skutečnosti informovat redaktora.

Střet zájmů

Recenzent musí redakci neprodleně sdělit jakékoli konfliktní zájmy (osobní, finanční, intelektuální, profesionální, politické nebo náboženské), které by mohly vstoupit do procesu recenzování rukopisu. Případně se obrátit na redakci, aby vyhodnotila, zda určitá okolnost nemůže být považována střet zájmů. Recenzent je povinen informovat redakci v případě, že by mohlo dojít ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s autory, společnostmi nebo institucemi spjatými s předloženým rukopisem. Recenzent nesmí hodnotit rukopis, pokud se na něm jakýmkoli způsobem podílel.

Povinnosti po odeslání recenze

Recenzent musí dále udržovat v tajnosti informace o textu a posudku. Odpovídat na dotazy žurnálu ohledně dokončeného hodnocení. Kontaktovat časopis, pokud se objeví takové okolnosti, které ovlivňují původní zpětnou vazbu, doporučení a hodnocení. Vyhovět požadavku redaktora, aby vypracoval posudek na revidovaný rukopis nebo rukopis, který byl poslán znovu.

Povinnosti autorů

Publikační standardy

Autor odpovídá za přesnost a správnost průběhu výzkumu, za způsob zpracování dat a za kvalitu prezentovaných dat. Pokud autor publikuje výsledky původního výzkumu, musí ve svém článku uvést přesné údaje o provedeném výzkumu, všechna podkladová data, popsat přesnou metodologii svého výzkumu a uvést jakékoli jiné údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být výzkum replikován. Autor formuluje objektivní zhodnocení významu výzkumu a uvádí jej do kontextu podobně orientovaných výzkumných projektů.

Originalita a plagiátorství

Autor zodpovídá za to, že jeho práce je původní. Řádně cituje všechna díla nebo slova jiných autorů, která se objevují v jeho textu. Výsledky výzkumu obsažené v textu jsou prezentovány pravdivě a nezkresleně na základě vlastních i jiných výzkumů. Autor nezamlčuje názory či výzkumná data jiných autorů, jež jsou v opozici k jeho vlastním názorům nebo dosaženým výsledkům jeho výzkumu.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Autor nemůže publikovat rukopis, v němž popisuje výsledky svého výzkumu ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Nesmí souběžně předkládat svůj rukopis více časopisům. Tento postup je vyhodnocen jako neetické publikační chování.

Uvádění zdrojů

Autor cituje všechny zdroje, které ovlivnily podobu předkládaného textu, respektuje autorská práva jiných badatelů, nezkresluje citace z jiných zdrojů a nevytrhává je účelově z původního kontextu. Autor uvádí pouze ty prameny, s kterými se skutečně seznámil.

Autorství rukopisu

Autorství článku je omezeno na ty, kteří významně přispěli ke koncepci, uspořádání, provedení nebo interpretaci popisovaného výzkumu. Každý významný přispěvatel musí být uveden jako spoluautor. Další osoby, které se podílely na důležitých částech výzkumného projektu, musí být uvedeny jako spolupracovníci. Odpovědný autor odpovídá za to, že u článku jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a neobjevují se zde autoři, kteří by neměli být uvedeni. Odpovědný autor je povinen předložit všem ostatním spoluautorům konečnou verzi článku, aby ji schválili a souhlasili s jejím předložením k publikaci.

Důvěrnost a anonymita získaných informací

Autor je povinen získat dobrovolný informovaný souhlas od zkoumaných účastníků a poučit je o jejich možnosti z výzkumu kdykoliv odstoupit. Informace, které autor získá během výzkumu od zkoumaných účastníků udržuje v anonymitě.

Zveřejnění a střet zájmů

Autor musí ve svém textu uvést jakékoli podstatné konfliktní zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky výzkumu publikované v textu nebo jeho interpretaci. Případně se obrátit na redakci, aby vyhodnotila, zda určitá okolnost nemůže být považována střet zájmů. Autor musí uvést všechny zdroje, z nichž byla financována jeho výzkumná činnost.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích

V případě, že autor najde v publikovaném článku významnou chybu, nepřesnost nebo mylnou informaci, uvědomí o této skutečnosti redakci časopisu Journal of Interactive Media. Následně spolupracuje s redakcí na stažení článku nebo na uveřejnění oznámení o opravě článku.

Povinnosti vydavatele

Redakční autonomie

Role redaktorů a vydavatele musí být jasně vymezeny, aby byla zajištěna autonomie rozhodnutí redakce. Vydavatel nemůže být v konfliktu zájmů ve vztahu k přijatým nebo odmítnutým příspěvkům. Vydavatel nesmí ovlivňovat rozhodnutí či práci redaktorů na základě komerčních zájmů.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Časopis Journal of Interactive Media uchovává finální publikovanou verzi každého článku, čímž chrání duševní vlastnictví časopisu, autorů a publikačních partnerů. Časopis Journal of Interactive Media ručí za integritu a transparentnost uveřejněných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení

V případě zjištění plagiátorství, vědeckého pochybení, odhalení případu podvodného publikování nebo vážného porušení publikační či autorské etiky, vydavatel podnikne spolu s redaktory příslušné kroky vedoucí k nápravě této situace, které spočívají buď v uveřejnění oznámení o opravě, nebo ve stažení daného článku, pokud se jedná o opravdu závažný případ vědeckého pochybení.

Zdroje

Výbor pro publikační etiku (COPE): www.publicationethics.org, Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu: www.capv.cz, Publikační etika: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica.